Σάββατο, 5 Ιουλίου 2014

Αναγκαία η αναμόρφωση προϋπολογισμών δήμων που σημειώνουν απόκλιση εσόδων εξόδων

Ως υποχρεωτική χαρακτηρίζει το υπουργείο Εσωτερικών σε εγκύκλιό του, την αναμόρφωση των προϋπολογισμών των δήμων σε περίπτωση που στην προβλεπόμενη έκθεση διαπιστωθεί σημαντική απόκλιση εσόδων και εξόδων. Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο που εξέδωσε η διεύθυνση Οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών η οικονομική επιτροπή κάθε δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και σε διάστημα προθεσμίας τριάντα ημερών έπειτα από εισήγηση του προϊστάμενου των οικονομικών υπηρεσιών υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτήν η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Εάν, στην έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε κατάλληλη αναμόρφωση του. Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού γίνεται με απόφασή που λαμβάνεται εντός δεκαπέντε ημερών από την υποβολή της στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή. Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι δεν πρέπει να «καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός».
http://www.localit.gr/wp-content/uploads/2014/07/eggr27161-04072014.pdf