Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

1.136.374 στο Πειραιά απο τους ΚΑΠ

Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατανέμεται από το λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», ποσό 103.172.000,00 €. (1.136.374,83 αφορά το Πειραιά ).Είναι η  ενδέκατη τακτική επιχορήγηση έτους 2014 στους Δήμους της Χώρας.  Από το ποσό θα παρακρατηθεί και θα αποδοθεί με τη χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το αναλογούν ποσό υπέρ των ΤΠΔΚΥ και ΤΕΑΔΚΥ (πρώην ΤΑΔΚΥ) και τα ποσά που αφορούν στη για μερική ή ολική εξόφληση οφειλών Δήμων. Στα αποδιδόμενα ποσά έχουν συνυπολογισθεί:

α) Oι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης.
β) Oι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, που μετατάχθηκαν σε Δήμους.
δ) Oι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ και
ε) Oι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου προσωπικού που διορίσθηκε βάσει των προκηρύξεων και απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.