Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Νέο πλήγμα στα έσοδα της Αυτοδιοίκησης!Του Μανώλη Αντωνάκου*
Με το νόμο 2130/93 άρθρο 24 θεσπίστηκε το τέλος ακίνητης περιουσίας. Το τέλος αυτό εισπράττεται με το λογαριασμό της ΔΕΗ και αποδίδεται στους Δήμους για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ενώ για τα μη ηλεκτροδοτούμενα εισπράτεται απευθείας από τους Δήμους. Το ύψος του συντελεστή καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από 0,25‰ έως 0,35‰ επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και είναι ενιαίο για όλη τη Διοικητική Περιφέρεια του κάθε Δήμου.
Για να διασφαλίζεται η καταβολή από τους υπόχρεους με την παρ. 18 του ιδίου άρθρου προβλεπόταν ότι “σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία
και προ της υπογραφής του συμβολαίου οι πωλητές υποχρεούνται να προσκομίζουν στο συμβολαιογράφο βεβαίωση του οποίου κείται το ακίνητο, από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας, άλλως το συμβόλαιο μεταβίβασης είναι άκυρο, ελέγχεται δε ο συμβολαιογράφος που το συνέταξε”.
Πρόσφατα όμως με το νόμο 4262/14 ΦΕΚ 114Α άρθρο 44 παρ.3 η υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ καταργήθηκε.
Γιατί άραγε;
Αποτελεί ή όχι πλήγμα για την αυτοδιοίκηση αυτή η κατάργηση;
Φυσικά, αφού με το παραπάνω άρθρο διασφαλιζόταν σε μεγάλο βαθμό η είσπραξη του τέλους αυτού αφού έπρεπε τυχόν οφειλές να καταβληθούν ενόψει οποιαδήποτε πράξης μεταβίβασης.
Η κατάργηση της διάταξης αυτής προφανώς έγινε ερήμην της αυτοδιοίκησης η οποία πέραν της μείωσης των θεσμοθετημένων πόρων της κατά 60? τα τελευταία χρόνια, βλέπει να μειώνονται περαιτέρω τα έσοδά της με τέτοιου τύπου νομοθετικές ρυθμίσεις.
Το Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει να επανεξετάσει το θέμα αυτό το οποίο πέρασε στα “ψιλά” του νόμου 4262/14 με τη διατύπωση “3. Η παρ.18 του άρθρου 24 του ν2130/1993 (Α΄ 62) καταργείται.

* Ο Μανώλης Αντωνάκος είναι γεν. γραμματέας του Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου